Indholdsplan 2019/20

 

Værdigrundlag

Den efterfølgende indholdsplan for det kommende skoleår tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

Efterskolen Alterna baserer sit værdigrundlag på Bibelens Guds- og menneskesyn. Det bunder bl.a. i bevidstheden om:

·  At mennesket er skabt af Gud, i Guds billede, og med det formål at agere i henhold til Guds vilje på jorden.

·  At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.

·  At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarlig for sine handlinger.

·  At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.

·  At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.

Udvikling af den enkeltes åndelige liv og selvbillede danner baggrund for personlig afklaring og udvikling. Tværkulturel forståelse er en væsentlig ingrediens i skolens liv. Vi lægger vægt på positiv idealisme og lyst til at gøre en forskel.

Vi viser tillid ved at stole på hinanden og uddelegere ansvar. Dette fordrer ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man hjælper hinanden, når der er brug for dette. Derved opnås en dagligdag, som er præget af respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil det gode fælleskab karakterisere institutionen.

Efterskolen Alterna tilbyder i år et kursusforløb, som afvikles af de 3 rejsehold: Alterna Amerika Øst, Alterna Amerika Vest og Alterna Afrika. Kurserne gennemføres over 18 uger; herefter opdeles eleverne i fire hold, der forløber over de sidste 13 uger.

Langt de fleste af skolens fag er gennemgående for kurset, mens de kultur- og rejserelaterede fag læses individuelt på de tre hold.

Efterskolen Alterna er en prøvefri skole for elever som har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Mål og hovedsigte med undervisningen for 2019/20

Målet for Alternas undervisning er at skabe en forståelse for de grundlæggende værdier som Bibelen beskriver; værdier, der gennem generationer har formet vores kulturarv i Danmark.

Det forventes at lærerne har en jordnær, aktuel og konstruktiv tilgang til undervisningen i deres bestræbelser på at nå dette mål. Desuden skal undervisningen til enhver tid give rum for spørgsmål og debat, som et naturligt element i dannelsen af den enkelte elev.

Det er desuden skolens ønske, at undervisningen på Alterna skal opfylde målene for skoleformens hovedsigte. Bestyrelsen mener, at der er god sammenhæng mellem Alternas værdigrundlag og kravet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Denne sammenhæng skal undervisningen vedligeholde.

 

På Efterskolen Alterna ser vi blandt andet hovedsigtet udtrykt gennem følgende:

Undervisning

·  Undervisningens indhold er, inden for skolens overordnede formål, bredt sammensat. Der lægges i de obligatoriske fag vægt på at behandle universelle- og almenmenneskelige problemstillinger.

·  Undervisningen vil udvikle kompetencen til at analysere og fortolke Bibelen og andre aktuelle tekster med henblik på at eleverne reflekterer over eget liv i lyset af indhold, budskab og formål.

·  Undervisningen tager sigte på værdsættelse af kristendommens arv og indsigt i problemstillinger der har påvirket og stadig har indflydelse på det danske samfund.

·  Gennem en forståelse af den kristne tro vil undervisningen give eleverne mulighed for at medvirke i dialogen om tro og religion i et multireligiøst og sekulariseret samfund.

Pædagogisk tilrettelagt samvær

·  Rengøring er et fælles anliggende, og vi har rengøring på skolens fællesområder hver dag. Rengøringen praktiseres af elever, og hver elev har ansvar for et konkret og mindre område. Eleverne vil lære hvilke rengøringsmidler, der er hensigtsmæssige at bruge, og hvordan man holder en god hygiejne. Herudover har vi grundig hovedrengøring en gang om ugen, hvor lærere i fællesskab med elever gør hovedrent. Her vil eleverne løb1ende lære, hvordan man går i dybden med de forskellige områder i et hjem, med henblik på når de selv får et hjem at holde.

·  I løbet af ugen vil skolen planlægge ekstra sport og fælles aktiviteter, ligesom vagtlærer og skiftende elever i fællesskab står for planlægning og afvikling af program i weekenden, herunder fredagsarrangement.

Holdaften

Ca. 1 gang i måneden mødes de tre hold hver for sig, sammen med sine teamledere og -medarbejdere.

På denne aften er det socialt samvær og fælleskab som er hovedmålet, da dette er en oplagt mulighed for holdet, elever såvel som lærer, til at knytte en tættere relation til hinanden, som forberedelse til rejserne. Eleverne og lærere tilrettelægger aftenens program i fællesskab. 

Samtalen kan dreje sig om alt lige fra et debattema og rejseoplevelser til spørgsmål om tro og eksistens. Holdaften kan også være en mindre ekskursion.

Alternakirke

Alternakirke er skolens gudstjeneste. Her mødes skolen til en gudstjenestelignende samling. Skolens musikere og sangere sammensætter den musikalske del af programmet, og der er mulighed for eleverne til at ”dele liv” med de øvrige elver og personale på skolen. Der er altid en lærer eller en gæst, der underviser og opfordrer elever og lærere til videre refleksion.

Kirkepraktik

Troen hænger ikke sammen, hvis den ikke omsættes i praksis. Eleverne udfordres til at afprøve nogle af de færdigheder, som de lærer på Alterna vedrørende kirke, samfund og sociale kompetencer. Om søndagen vil de være med i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter i flere af landets kirker. Undervisningen giver eleverne redskaber og forståelse for kirke, som de kan bruge fremadrettet, bl.a. når de vender hjem til deres egne menigheder.

Forældredag

En gang i løbet af skoleåret inviterer vi elevernes familier på besøg. Tidspunktet ligger efter rejsen. Der er masser at fortælle, billeder at vise, danse, der skal danses. Det er en dag, som elever og lærere står for i fællesskab.

 Elevsamtaler

Kontaktlæreren mødes minimum hver tredje uge til en samtale med den enkelte elev. Målet med samtalen er at få en fornemmelse af, hvordan den enkelte elev har det. Samtidig er det en opfølgning på de kompetencemål, som elev og lærer i fællesskab har sat.

 Huddles

Kontaktlæreren mødes minimum hver tredje uge til en samtale med deres huddle. Huddlen er en gruppe af 5 – 9 elever der sammensættes i et refleksionsfælleskab. Målet med huddlen er at få en fornemmelse af, hvordan de enkelte elever har det. Samtidig er det en opfølgning på de kompetencemål, som elever og lærer i fællesskab har sat.

 Skolens lærerstab

Skolens lærere består af mennesker med en baggrund, som skal give eleverne et godt forbillede og som har en erfaring, der kan hjælpe dem i deres dannelsesproces. Alle vores lærere har en relevant faglig fundering, med uddannelser som lærer, pædagog, socialråder, teolog. 

Lærerstaben er:

  Alterna

Amerika Vest

Alterna

Afrika

Alterna

Amerika Øst

Martin

Lysgaard,

Forstander

Lucas Bojsen, Teamleder Frank Fokking Christiansen, Teamleder Ephraim Noer,

Teamleder

Camilla

Lysgaard,

uddannelsesvejleder

Julian Grønbech-Dam,

Teammedarbejder

Julie Schelde Holm, Teammedarbejder Silas Rifbjerg Højlund, Teammedarbejder
Christina Kjær Christensen,

Lærer

Rebecca Lin Witzel Sørensen, Teammedarbejder Joakim Hauge Laursen,

Teammedarbejder

Nicoline Damgaard Klems, Teammedarbejder

 

Kursusperiode og undervisningsdage

Alterna afvikler et kursus fordelt på henholdsvis tre og firehold. Kurserne forløber i alt over 35 uger fra perioden den 17. august 2019 til den 4. juli 2020, kun afbrudt af elevernes arbejdsperiode og udenlandsrejse. I arbejdsperioden bor eleverne hjemme. 

Arbejdsperioden for alle hold er fra den 18.11.19 til den 04.01.20.

 

Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner

Der er tilrettelagt to pædagogiske ekskursioner i skoleåret 2019/20. 

Ekskursion 1

· Alterna Afrika – Tanzania, Uganda og Rwanda

· Alterna Amerika Øst – Bolivia, Paraguay og Brasilien

· Alterna Amerika Vest – Mexico, Honduras og Colombia

Ekskursion 2

· Alle hold – Europa/Rumænien

 

Afrika

For Alterna Afrika går rejsen til Tanzania, Uganda og Rwanda.

I Tanzania arbejder vi sammen med New Life Outreach. En organisation startet af Hannah og Egon Falk. NLO driver en skole med ca. 850 børn i alderen fra 3 år til 18 år. Et pigehjem for 25 udsatte piger. En børneklub med 600 børn, som samles hver lørdag. Et ledertræningscenter som træner ca. 70 kirkeledere hvert år. Derudover er NLO aktive i evangelisk arbejde på mange felter i hele Tanzania. I Tanzania vil vi have base I Arusha, hvor vi vil besøge skoler, kirker, ungdomsklubber og meget andet, men tiden vil også byde på en rejse ud i landdistrikterne for at besøge bl.a. stammerne Masaierne og Barabaig samt andre stammer i det nordlige Tanzania.

 Derefter går rejsen til Uganda. I Uganda skal vi arbejde sammen med IAS Uganda. I Danmark ledes IAS af Torben Madsen. IAS hjælper lokale partnere med kompetenceudvikling, skoler, udvikling af tilbud til børn med speciale behov og meget mere. I Uganda går turen til Pader og Agogo distrikter. Hvor eleverne vil møde den lokale landdistrikskultur i Uganda. De vil møde skoleelever og den lokale befolkning og opleve, hvordan de håndterer de udfordringer, der er i det nordlige Uganda efter den mangeårige konflikt, som har præget området.

Til sidst går turen til Rwanda. Her samarbejder vi med den Danske Baptistmission som igennem mange år har haft missionsarbejde i landet. Lige nu ledes arbejdet af Jonas Nørgaard Mortensen. I Rwanda vil vi besøge forskellige steder, hvor Baptistkirken har gjort en forskel for en befolkning, som har lidt meget under borgerkrig og massemord. Landet er i dag fredeligt og i gang med at læge sine sår. Regeringen arbejder hårdt på at genopbygge landet.

Rejsen til Afrika vil foregå i uge 9 til 15 i 2020.

Amerika Øst

Eleverne vil besøge forskellige rejsemål i Amerika, såsom Paraguay, Bolivia og Argentina. Her har Alterna et spændende netværk af mennesker, som Alterna har arbejdet sammen med gennem årene.  Sammen med lokale kristne fra disse lande deltager vi i forskellige former for socialt arbejde. Vi vil bl.a. møde meget fattige mennesker i slumkvarterne i Asuncion; vi skal sejle med flodpram til indianerlandsbyer; vi vil møde hjemløse; vi skal møde soldater fra den bolivianske hær, som gerne vil høre, hvad danske unge tror på; vi skal bestige et bjerg på 5.039 m. og opleve lokalbefolkningen i det bolivianske højland.

 Rejsen til Amerika vil foregå i uge 9 til 15 i 2020.

 Amerika Vest

Eleverne vil besøge forskellige rejsemål i Amerika, såsom Honduras, Mexico og Columbia. Sammen med internationale missionærer og lokale kristne, deltager vi i forskellige former for socialt arbejde. Vi vil bl.a. møde meget fattige mennesker i slumkvarterne; vi skal sejle med flodpram til indianerlandsbyer; vi vil møde hjemløse; vi skal møde soldater fra den bolivianske hær, som gerne vil høre, hvad danske unge tror på; vi skal bestige et bjerg på 5.039 m. og opleve lokalbefolkningen i det bolivianske højland.

Rejsen til Amerika vil foregå i uge 9 til 15 i 2020.

 Europa

I 2020 planlægger Alterna en tur til Rumænien. Dette med udgangspunkt i Erasmus+ projekt fra EU, omhandlende kulturmødet mellem unge i Europa. Turen planlægges i samarbejde med MUG – Mission uden grænser. Destinationen er Sibiu.

Turen vil foregå fra d. 23/5 – 29/5 2020.

 

Undervisningen på Alterna

Undervisningen på Alterna er delt op i to kategorier. En generel del, hvor alle tre hold undervises i fælles plenum. Den anden kategori består af en række valgfag, hvor eleverne vælger efter kompetencer og motivation.

Spor

På Alterna ønsker vi at tilgodese den enkelte elevs behov, evne og interesse. Derfor tilbyder vi fire spor, der kører på tværs af rejseholdene. I år vælger eleverne mellem Musik-, Serve-, Performance- eller Active Leadership-sporet.

 · MUSIK

Dette fag er for dem, der elsker musik, sang og lovsang eller måske godt kunne tænke sig at udforske deres evner inden for dette område. Musiksporet byder på samspil og instrument-udvikling, bands, sang- og mikrofonteknik – både i forhold til solo- og korsang, lovsang, opbygning af lovsangsrepertoire, sangskrivning og performance, rytmik og musikteori.

Målet er at eleverne føler tryghed omkring deres musik og sang, og derigennem opbygger deres selvtillid. Målet med denne proces er at opnå kvalitet i elevernes musik, sang og lovsang.

Form: Undervisningen foregår i plenum, men der kommer også til at forekomme samspil i mindre grupper, kor og duet.

 · SERVE (Socialt arbejde)

På Sporet SERVE bliver eleverne præsenteret for flere forskellige former for socialt arbejde, som vil foregå både i København og lokalt i Hillerød. Formålet er at eleverne får øjnene op for de sociale behov der er i Danmark, hvilke grunde der er til ulighederne i vores samfund og hvordan behovene bliver afhjulpet af forskellige hjælpeorganisationer og kirker. Eleverne vil få mulighed for at hjælpe på værestederne, høre livshistorier fra brugerne og få et indblik i ledernes arbejde med at fundraise og skabe opmærksomhed på behovene.

· PERFORMANCE (Dans)

Undervisningen henvender sig til elever, der tænker og arbejder kreativt. I den gennerelle performance- og danseundervisning prøver eleverne kræfter med basisteknikker inden for dans og drama. På Performance-sporet får eleverne mulighed for at udvikle deres færdigheder, lære mere komplekse koreografier, samt opnå kompetencer i at udvikle egne dramastykker og danse. Desuden vil eleverne arbejde med, hvordan man optræder på en scene. Performance sporet består primært af Hip Hop danseundervisning og udvikling af nye dramastykker.

Mål: At eleverne udvikler deres kreative færdigheder, så deres ”kreationer” får kvalitet og seværdighed.

Form: Undervisningen foregår i plenum og i mindre grupper.

· ACTIVE LEADERSHIP (Teambuilding/Ledertræning)

Dette spor er for dig som ønsker at motivere og lede andre. Sporet vil igennem teambuilding aktiviteter, lære dig om din egen grænsesætning og dine egenskaber i forhold til at samarbejde med andre. Du vil blive udfordret til at arbejde med holddynamikker og dine lederegenskaber vil komme på prøve.

Helt konkret samarbejder vi med foreningsskibet Agape, hvorpå vi facilitere ledertræning med udgangspunkt i hierarki og maritim ledelsesstruktur. Udover det samarbejder vi med forskellige lokale frivilliginitiativer, såsom ”Streetlab Hillerød”, ”Den sociokulturelle landsby” i samarbejder med deres leder Søren Lerche, der også agerer ekstern underviser. Ovenstående giver os et ”vindue til virkeligheden”, og giver en god praktikplads og øvelsesplatform for den undervisning vi har i klasselokalet.

Sporet vil indeholde både teori og teambuilding aktiviteter. Der vil være gæstelærere på teori-delen. Undervisningen foregår i plenum, i mindre grupper og individuelt.

Gæster på Alterna og temaundervisning

Hvert år inviterer Alterna gæsteundervisere på besøg. Gæsterne er præster, NGO-medarbejdere, politikere eller erhvervsledere. Fælles for dem er at de med udgangspunkt i de kristne værdier vil hjælpe deres medmennesker.

Mål: At få inspiration fra personer, som til dagligt arbejder med specifikke områder, at give eleverne et personligt indtryk fra en praktisk hverdag.

 Form: Fortællende monolog, dialog og gruppearbejde.

 Messedag

Eleverne skal have mulighed for at kunne forholde sig til livet efter Alterna, og vi deltager derfor i en messedag, for at udvide elevernes horisont af videre uddannelsesmuligheder.

 Generelle fag

Forstanderens time

Formålet med undervisningen er, at eleverne og Forstanderen har en dialog omkring dagligdagen på skolen. Et sted hvor eleverne kan stille deres spørgsmål og få svar. Timen præsenterer også en mulighed for forstanderen til at informere om nye tiltag på skolen, evaluere undervisning og dagligdag med eleverne. Samt præge dem med de værdier, der gør sig gældende på skolen. Undervisningen vil således bidrage til den demokratiske dannelse og folkelig oplysning.

Undervisningen varetages af forstanderen, og vil derfor også følge op på de indtryk, vi har fået i ugens løb, præsentere kommende arrangementer og samtidig sikre relation mellem skolens ledelse og elevflokken. 

Mål: Bidrage til demokratisk forståelse, samle op på de oplevelser og indtryk vi har fået i den forgangne uge, samt at informere og forebygge.

Form: Undervisning foregår i plenum med deltagelse af alle tre hold.

 Introduktion

Et nyt elevhold har I løbet af den første uge behov for introduktion til efterskolelivet og dagligdagen på Alterna. Introduktionsundervisningen indeholder temaer som skolens historie, naboskab, trafiksikkerhed, sociale udfordringer, begivenheder og rammer for skolens liv.

 Mål: At den enkelte elev hurtigt føler sig tryg i de nye rammer og får etableret et godt udgangspunkt for det kommende år på Efterskolen Alterna.

 Form: Undervisning foregår i plenum med deltagelse af alle tre hold.

 Rengøring

For at fungere i en normal hverdag, er der behov for at være bekendt med at hygiejne, rengøring og velvære hænger sammen. Derfor har vi under Introugen et oplæg omkring generel rengøring og hovedrengøring og formålet hermed, hvorfor rengøring og bekæmpelse af bakterier er et nødvendig unde, for at fungere optimalt.

Klassens time

Der er behov for at eleverne med jævne mellemrum får mulighed for at evaluere deres forløb med teamlederen. Målet med ”Klassens time” er derfor at samle op, at inspirere og at give mulighed for at ytre sig i fællesskabets ramme. Det er også en anledning for eleven til at kunne forholde sig konstruktiv over for problemstillinger og opgaver. Timerne bruges også på praktiske forberedelser til- og evaluering af rejserne.

Mål: At evaluere og følge op på udviklingen hos den enkelte elev og hos gruppen, samt at forstå den sociale ramme hvor forskellige holdninger udtrykkes. 

Form: Dialog og workshops. Undervisningen foretages af teamledere med assistance fra team-medarbejdere.

 Idræt/Sundhed

Det er en kendt ting, at trivsel og velvære hænger sammen med fysisk aktivitet. Idræt er et bevægelsesfag, hvor eleverne skal have det sjovt og få sved på panden. Formålet med undervisningen er at øge elevernes kropsbevidsthed og fysiske aktivitetsniveau, samt styrke deres sociale kompetencer og interne fællesskab. Derudover lægger faget op til en bred og alsidig undervisning, hvor eleverne gennemgår flere forskellige idræts- og sportsgrene, både indendørs og udendørs.

Mål: At fremme alsidig kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Form: Undervisningen foregår i plenum.

Samfundsorientering, rejsedestinationer

Undervisningens sigte er, at eleverne henter viden om forholdene i de lande, de skal besøge og således øger sin kulturelle forståelse, herunder adfærd og påklædning på destinationerne. Eleverne skal blive bekendt med de geografiske, kulturelle, historiske, politiske, religiøse og sociale forhold, og således få tilført en ny dimension til sin folkelige oplysning.

Mål: At eleverne får et kendskab til Afrika, Amerika Øst eller Amerika Vest. Denne kundskab, skal hjælpe til en god oplevelse på deres rejse i landene, til at gøre mødet med andre kulturer til en gensidig positiv oplevelse, samt at eleven bliver bekendt med den historiske og kulturelle praksis under fremmede himmelstrøg. Den skriftlige rapport understøtter undervisningens indhold.

Form: Undervisningen foregår holdvis i plenum med gruppearbejde og som projektarbejde. Den første del af rapporten indarbejdes som en del af undervisningen.

 DK/EU Samfund

Undervisningens sigte er at øge elevernes viden om samfundsforhold i Danmark og EU, herunder blandt andet:

  Demokrati i Danmark og EU i forhold til demokrati i rejsedestinationslandene, herunder bl.a. magtens tredeling og den politiske struktur i Danmark og EU

  Politiske ideologier, partier og deres placering for midten

  Immigrationens betydning for et multikulturelt og –religiøst samfund, herunder diaspora og sameksistens

Mål: At eleverne får viden om og kendskab til samfundsforhold i særligt Danmark og EU til opmuntring og inspiration til at være engagerede aktører i vores samfund og demokrati.

Form: Undervisningen foregår henholdsvis i plenum og i grupper. Der vil forekomme besøg af relevante gæster og ekskursioner.

 Fundraising

I faget ”fundraising” bliver eleverne præsenteret for et konkret projekt, som de kan samle penge ind til. Projekterne vil være tilknyttet de enkelte rejsedestinationer. Eleverne skal efterfølgende forsøge at konkretisere projektet, sætte sig mål for indsamlingen og overveje hvilke metoder, der vil være mest indbringende.

 Sprog

Amerika-holdene vil modtage undervisning i spansk. Der vil være fokus på den mundtlige kommunikation, så de bliver udrustet til at kunne formulere sig, når de er ude på deres rejse til Mellem- og Sydamerika. Det samme gør sig gældende for turen til Afrika, hvor de bliver undervist i Swahili. 

Mål: Eleverne skal være i stand til at føre korte samtaler på destinationssprogene.

Form: Undervisningen foregår i plenum, grupper og som samtaler.

 Rapport og projektbearbejdelse

Eleverne skal arbejde både selvstændigt og i grupper i udarbejdelse af deres rapporter. De vil blive instrueret i skrivning af synopsis og struktur i arbejdsprocessen inden selve opgaveskrivningen.

 Opgavernes indhold:

Opgave 1: Skriftlig rapport om destinationslandet

Opgaven løses i grupper og skal indeholde følgende:

A: Rapport

Der skal udarbejdes en rapport omhandlende jeres rejsedestination. I skal vælge to af følgende emner: kultur, historie, geografi og/eller politik. Rapporten skal give læseren et godt indblik i de udvalgte emner. Diskuter emnerne og perspektiver til hvordan det forholder sig i Danmark. Det er vigtigt, at I henviser til de kilder, hvor I finder jeres viden.

Rapporten skal indeholde følgende:

        Forside med navn, dato og emne

        Indholdsfortegnelse

        Problemformulering

        Indhold

        Perspektivering

        Konklusion

        Litteraturliste

Rapporten skal fylde 1700 ord per person (excl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste). 

Problemformuleringens proces:

·  Stil 20 ”hvordan kan det være at…?” spørgsmål pr. gruppe til det tildelte land

·  Udvælg to af de fire emner/fokusområder

·  Udvælg 2-4 af jeres spørgsmål, der hører til de to emner/fokusområder, som er interessante at få belyst

Formalia

·  Vælg en skrift til brødteksten med “fødder”, benyt str. 12 og max. 1,15 linjeafstand

·  Husk at vælge automatisk orddeling ved dokumentet

·  Undgå lige margener

·  Sidetal med side x af y i sidehoved eller sidefod

·  Margener: Top og bund: 2,5-3 cm, højre og venstre: 2-2,5 cm

·  Kildeanvisning efter APA (se PDF i filmappen) 

B: Fremlæggelse

I januar laves en fremlæggelse omhandlende jeres valgte emner. I fremlæggelsen skal der gøres brug af et præsentationsmedie, f.eks. PowerPoint, Prezi eller lignende. Der forventes en struktureret og informativ fremlæggelse.

Opgaveløsningen vil blive brugt som individuel vurdering af elevens kompetenceudvikling, hvilket vil fremgå af kompetencebeviset.

 Opgave 2: Multimedieprojekt om rejsen

 Opgaven løses i grupper af 3-4 personer og skal indeholde enten A eller B:

A: Videopræsentation:

Videoen skal give et godt indtryk af turens forløb og elevernes oplevelse fra start til slut, med specielt fokus på det land, gruppen arbejdede med i den skriftlige rapport. Det er en krævende opgave som tager tid, da der skal vælges mellem mange indtryk, billeder og videoindslag. Videoen skal vare ca. 3 minutter og være en multimodal fremstilling. Lav et storyboard inden I går i gang.

 B: Multimediepræsentation:

En multimediepræsentation udformet som en Pecha Kucha[1] i f.eks. PowerPoint, Prezi eller lignende, som skal give et godt indtryk af rejsens forløb og elevernes oplevelse. Der skal bruges billeder, video og tekst. Multimediepræsentationen skal fremlægges for klassen. Det I siger skal skrives ned på et papir og afleveres inden præsentationen.

Opgaveløsningen vil blive brugt som individuel vurdering af elevens kompetenceudvikling, hvilket vil fremgå af kompetencebeviset.

 Opgave 3: Skriftlig rapport: evaluerende refleksionsopgave

Opgaven løses individuelt og skal indeholde følgende:

A: Refleksion og afhandling:

På baggrund af oplevelser på rejsen og elevens personlige refleksion, skal der udarbejdes en afhandling omkring kirken og dens betydning for det kristne menneske. Desuden skal der arbejdes med en model for hvordan kirken kan se ud i det 21. århundrede og hvordan den bevarer sin relevans. Afhandlingen skal indeholde følgende:

      Forside med navn, dato og emne.

      Indholdsfortegnelse

      Problemformulering

      Indhold

      Perspektivering

      Konklusion

      Litteraturliste

Rapporten skal fylde 2400-3600 anslag (excl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste).

Opgaveløsningen vil blive brugt som individuel vurdering af elevens kompetenceudvikling, hvilket vil fremgå af kompetencebeviset.

Mål: At eleverne får kendskab til udarbejdelse af en opgave fra start til slut. At eleverne får kendskab til informationssøgning og research. At eleverne lærer at arbejde selvstændigt og i en gruppe med de udfordringer der følger med.

Form: Undervisning foregår holdvis, i plenum, gruppearbejde og som projektarbejde.

Morgenandagt

Formålet med undervisningen er at eleverne lærer at forholde sig spørgende til de ting, der står om i Bibelen, ligesom eleverne igennem at studere udvalgte evangelier og bøger i Bibelen, skal opnå en forståelse for Bibelens og kirkens aktualitet i det moderne samfund. 

Mål: At eleverne får kendskab til Bibelens opbygning og kristendommens grundstene. At eleverne forholder sig spørgende til Bibelen og kirken i forhold til det moderne samfund samt at eleverne reflekterer over troen og deres egen væren i forhold til det skrevne ord.

 Form: Undervisning foregår i plenum og efterfølgende i grupper.

Alpha

Formålet med ”Troens Grundvold” er at skabe en forståelse for den tro der er knyttet til kristendommen. I forståelsesprocessen skal der stilles spørgsmål og debatteres. Der tages udgangspunkt i Alpha materialet (Nicky Gumble og Rick Warrens materiale om discipelskab.)

 Lifeshapes

Lifeshapes har fokus på 8 grundlæggende principper og værdier, i det at være en efterfølger af Jesus. Eksempelvis lærer ’trekanten’ vigtigheden af at opnå balance i sin relation op til Gud, ud til verden og ind til kirken. ’Cirklen’ at invitere Gud ind i vigtige begivenheder og blive holdt til ansvar for sin udvikling og vækst. ’Halvcirklen’ at få en sund balance mellem arbejde og hvile, og forstå at Gud i perioder beskærer os og skaber grobund for vækst. Osv. Der undervises ud fra en studiemanual som eleverne får udleveret. Der vil være oplæg efterfulgt af spørgsmål og gruppearbejde.

 Discipelskab – Med Gud i hverdagen

At være menneske er at lære. Derfor er vi hele livet lærlinge/disciple. I faget vil eleverne både teoretisk og praktisk gennemgå nogle elementære emner, som har at gøre med de kristne discipliner og livet med Gud; Fællesskab, tjenesteattitude, gaveopdagelse, mission, andagt og spiritualitet. Faget vil skabe bevidsthed om de immaterielle værdier, som præger vores tankegang og handlemønstre og der vil blive sat fokus på om der er plads til det åndelige i mit liv og i kirken og hvordan det udtrykker sig. Undervisningen tager udgangspunkt i den kristne tradition med rod tilbage i oldkirkelig praksis.

 Bibelkundskab og Kirkehistorie

Faget vil give en fremstilling af de vigtigste fortællinger og personer som Bibelen indeholder. I det Gamle Testamente ser vi på Mosebøgerne, Israels historie, profetlitteraturen og poesien. I det Nye Testamente ser vi på vigtigheden af de fire evangelier, deres fælles teologiske indhold og deres forskelle. Vi vil arbejde med fortolkning af skrifterne og hvordan vi omsætter dem til vores egen kultur og sammenhæng. Vi vil også arbejde med hvordan vi fortolker og forstår en bibeltekst med henblik på at kunne undervise og prædike. Endelig vil faget berøre kirkens historie og udvikling frem til i dag, hvor vi give vores bud på fremtidens model for kirke.

 Form: Fortællende monolog, dialog og gruppearbejde.

 Studievejledning

Skolens studievejleder vil holde en række oplæg for skolens elever om ungdomsuddannelserne og tilmelding til disse. Der vil være mulighed for individuelle samtaler hvis der er nødvendigt.

 Psykologi

Der sigtes mod at eleverne får en fornemmelse nogle af de faktorer, der er forudsætninger for en sund identitet og hvordan samspillet mellem mennesker kan foregå. 

 Der undervises også i teori omkring krisereaktioner, anerkendelse og hvordan selvtillid, selvagtelse og selvværd derigennem kan opbygges. Ligesom menneskers aflæsning af hinanden også vil være en del af undervisningen.

 Mål: At eleverne får en fornemmelse af til nogle af de ting som er grundlaget for sund udvikling og hvordan vi som mennesker påvirker hinanden

 Form: Der undervises i plenum. Der kan forekomme øvelser både enkeltvis og i grupper ligesom dokumentarfilm kan indgå i undervisningen.

 Livskald

I undervisningen vil der arbejdes med fordele og ulemper ved kaldsbegrebet, stereotype forestillinger om og elevernes egne oplevelser af og med kaldsforståelse. Hvordan kan mennesker med et ”kald” have indflydelse på det omgivende samfund og er det i så fald positivt eller negativt?

Set i en kristen kontekst, hvordan oplever eleverne og andre Guds kald? Med udgangspunkt i beretningen om Paulus kald og liv i Apostlenes gerninger inddrages elevernes egne fortællinger, oplevelser og tanker om gudskaldet, de ”sving” livet tager, konflikter og fællesskab.

 Samliv og sociale kompetencer

Kravet til samliv og sociale kompetencer er tiltagende i de relationer, vi er og kommer til at være en del af. Den sociale bevidsthed, empati og etik er derfor af lige så afgørende betydning som kald, evner og talenter.

 I undervisningen kommer vi til at arbejde med seksualundervisning, samt individets og fællesskabets kultur, konflikter og kerneværdier.

 7 Gode vaner

Med udgangspunkt i bogen The Seven Habits of Highly Effective People (7 gode vaner) vil eleverne blive præsenteret for nogle redskaber til at komme gennem livet på en god måde og samtidig få evne til at fuldføre de opgaver, der stilles. Undervisningen vil give nogle redskaber til at sætte gode mål og være proaktive.

Målet med undervisningen er at udvikle eleven til at være en aktiv og moden person.

 Program for rejser/performance og dans

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver introduceret til dans, drama, sang og musik som alternative kommunikationsformer. Undervisningen vil give eleverne en bred vifte af basisteknikker, som afprøves i praksis i forskellige sang, musik, danse- og dramastykker.

Derudover er undervisningens formål at eleverne kan sammensætte et program til og undervisning af børn og unge på rejserne.

Mål: At eleverne bliver udfordret til at udtrykke historier og livssituationer på en kreativ måde.

Form: Undervisningen foregår holdvis, i plenum og i mindre grupper.

 Ekskursion

Formålet med den pædagogisk tilrettelagte ekskursion er at sikre en sammenhæng mellem teori og praksis i den daglige undervisning. Undervisningen skal endvidere give eleven udsyn og forståelse for den praktiske brug af den viden de har fået i den øvrige undervisning. Ekskursioner er en meget vigtig del af undervisningstilbuddet på skolen, da teori og praktik skal hænge sammen.

Mål: At eleven på så mange måder som muligt får lov at afprøve deres teoretiske undervisning i praksis.

Form: Ekskursionerne kan forløbe over halve, hele eller flere dage. På ekskursionerne foregår der en løbende teori og evaluering af opgaverne.

 

Revideret indholdsplan for 2019-20 godkendt af bestyrelsen, torsdag den 19. september 2019